Image

Foto: Landschapsarchitectenbureau Feddes/Olthof

Hoe kan het projectteam het ter beschikking stellen van rijksgronden aan energieontwikkelaars voor realisatie van energieprojecten optimaal voorbereiden? In de pilotprojecten is ervaring opgedaan met uitgebreide voorbereiding en met een beknopte variant.

Image

1. Lessen Mate van voorbereiding

Uitgebreide voorbereiding

Bij de uitgebreide voorbereiding werken de bij het project betrokken overheden samen alle randvoorwaarden uit voor de energieontwikkelaar, die het energieproject gaat realiseren. Het projectteam levert de volgende producten op:

  1. Technische randvoorwaarden Rijkswaterstaat. Deze voorwaarden borgen het multifunctioneel gebruik van de rijkswaterstaatsgronden. Het gaat bijvoorbeeld om randvoorwaarden voor het gecombineerd gebruik van een projectlocatie langs de snelweg voor een zonnepark, wegverkeer, en het wegbeheer door Rijkswaterstaat.

  2. Randvoorwaarden voor ruimtelijke inpassing. Deze randvoorwaarden borgen een goede inpassing van het energieproject in de omgeving, rekening houdend met onder andere de kenmerken van het landschap, ecologie en natuurwaarde. Deze randvoorwaarden worden formeel geborgd in de ruimtelijke planprocedure.

  3. (Beleids)kader voor financiële participatie. Bij financiële participatie investeert de omgeving in het project en/of ervaart de omgeving voordelen van de opbrengsten van het energieproject. In het Klimaatakkoord staat het streven naar 50% lokaal eigendom van de hernieuwbare energieprojecten.

  4. Een overzicht van de grondovereenkomsten op de projectlocatie.

De energieontwikkelaar die het project gaat realiseren kan vervolgens aan de slag met het maken van een definitief ontwerp voor het project, het regelen van de benodigde vergunningen en het treffen van voorbereidingen voor de daadwerkelijke realisatie van het energieproject.

Impressie van de mogelijk nieuwe situatie van de middenberm langs de A37 (Foto/ontwerp: studio Marco Vermeulen/The Imagineers)

Pilot
Drentse zonneroute A37

Een voorbeeld van een uitgebreide voorbereiding is de pilot Drentse zonneroute A37

Impressie van de mogelijk nieuwe situatie van de middenberm langs de A37 (Foto/ontwerp: studio Marco Vermeulen/The Imagineers)

Lessen mate van voorbereiding:

Beknopte voorbereiding

Bij de beknopte voorbereiding werkt het projectteam alleen de randvoorwaarden op hoofdlijnen uit. Het projectteam levert een beperkte set van technische en ruimtelijke randvoorwaarden op, en een overzicht van wensen voor de financiële participatie. Daarnaast maakt het projectteam een overzicht van de grondovereenkomsten op de projectlocatie. De energieontwikkelaar die het project gaat realiseren voert de rest van de benodigde voorbereidingen uit, in samenwerking met de bij het project betrokken overheden. Ze werken samen onder andere de complete set van randvoorwaarden uit voor de ruimtelijke inpassing en leveren samen één (beleids)kader op voor de financiële participatie.

Zowel bij beknopte als uitgebreide variant worden één of meerdere marktconsultaties georganiseerd. Het is geen verplichting om een marktconsultatie uit te voeren. Uit de pilots blijkt dat het in bijna alle gevallen meerwaarde heeft om dit te doen.

Alt Text

Het project
Zon langs de A7

Het project Zon langs de A7 is een voorbeeld waar het projectteam samen met de gemeente een beknopte voorbereiding heeft gedaan voordat het project aan energieontwikkelaar werd gegund.

Foto: Ecorus & VlugP

Lessen mate van voorbereiding:

  1. Het voordeel van uitgebreid voorbereiden is dat de kaders voor vergunningverlening, het ontwerp, en financiële participatie door de betrokken overheden gezamenlijk worden uitgewerkt. Deze gezamenlijke voorbereiding geeft de betrokken overheden comfort om de gronden over te dragen aan een ontwikkelaar voor realisatie van het project. Uitgebreid voorbereiden maakt de kans op de daadwerkelijke realisatie van het project niet persé groter.

  2. Het voordeel van beknopt voorbereiden is dat de energieontwikkelaar zijn kennis en expertise kan inzetten tijdens de voorbereiding van het project, bijvoorbeeld bij het maken van het ontwerp.

  3. De keuze voor een beknopte of meer uitgebreide voorbereiding is maatwerk per project. Het projectteam neemt hierover samen met de betrokken overheden een besluit op basis van verschillende factoren, zoals het lokale draagvlak voor het project, de omvang van het project, de gebruikersfuncties op de projectlocatie en de dynamiek van de omgeving van het project.

  4. Maak zo vroeg mogelijk in het project, bij voorkeur al in de voorverkenning, samen een keuze over de mate van voorbereiding. Spreek dan meteen af wie welke rol gaat pakken in de verdere voorbereiding.

  5. Houd bij de voorbereiding in alle gevallen rekening met de financiële haalbaarheid van de realisatie van het project door de energieontwikkelaar. Geef niet te veel beperkende randvoorwaarden mee, zodat het mogelijk blijft om een rendabel project te realiseren.

Image