Image

Foto: Freepik

In de pilot- en OER-projecten werkt het projectteam samen met de betrokken provincie, gemeenten en netbeheerders. Indien nodig is er ook samenwerking met waterschappen. De betrokken provincie en gemeenten zijn in alle gevallen vertegenwoordigd in het projectteam en de stuurgroep van het project, die samen het project vormgeven en leiden. In een deel van de projectteams zijn ook de lokale netbeheerder en/of het waterschap vertegenwoordigd.

Ook tijdens de realisatie- en exploitatiefasen van het project is samenwerking aan de orde. Het gaat dan onder andere om de samenwerking tussen de energieontwikkelaar en de beheerders van de locatie.

Image

4. Lessen Samenwerking

Lessen samenwerking:

Image
Image
Image
  1. Gezamenlijke eigenaarschap en inzet van zowel het Rijk als de bij het project betrokken lokale overheden zijn voorwaarden voor het slagen van projecten. Elke betrokken partij is nodig vanwege zijn specifieke verantwoordelijkheden en bevoegdheden, die door een ander niet kunnen worden overgenomen.

  2. Maak zo vroeg mogelijk in het project, bij voorkeur al in voorverkenningsfase, afspraken over de precieze rolverdeling en leg deze vast in een Samenwerkingsovereenkomst (SOK). In de SOK legt het projectteam afspraken vast over wie de verantwoordelijkheid draagt voor de ruimtelijke planprocedure, over de organisatie van de samenwerking, en over de besluitvorming.

  3. Lokaal draagvlak is essentieel voor de slagingskans van een project.

  4. Denk alvast na over de samenwerking tussen de energieontwikkelaar en de beheerder(s) tijdens de exploitatiefase van het project. Welke spelregels zijn hierop van toepassing?

Image