Image

Foto/ontwerp: studio Marco Vermeulen/The Imagineers

In het pilotprogramma is kennis ontwikkeld over een goede inpassing van energieprojecten in de leefomgeving. Hoe behoudt of versterk je de biodiversiteit en de natuur bij de plaatsing van zonnepanelen langs de weg of op het water? En hebben zonnepanelen langs de snelweg invloed op de geluidniveaus bij woningen langs de weg?

Image

Lessen leerthema Leefomgeving

Kennis en lessen zonneparken langs de snelweg

  1. De manier waarop je zonnepanelen langs snelwegen opstelt, heeft invloed op de lichtinval op de bodem. De lichtinval heeft weer effect op de bodemkwaliteit, die belangrijk is voor de biodiversiteit en de natuurwaarde. Door rekening te houden met de lichtinval bij het ontwerp van het park kan de natuurwaarde van de bodem behouden blijven.
    figuur-zonnepanelenAan de rechterzijde van het beeld zijn de zonnepanelen verder van elkaar af geplaatst, waardoor er meer lichtinval mogelijk is op de bodem. Dit heeft een positief effect op de bodemkwaliteit en de natuurwaarde.

  2. Het effect van zonnepanelen langs snelwegen op de geluidniveaus bij woningen in de buurt is naar verwachting klein bij de toepassing van lage zonnepanelen. Bij de toepassing van hoge zonnepanelen kan de geluidsoverdracht van verkeer afnemen. Volgens de omgevingswet kunnen kleine geluidseffecten van activiteiten acceptabel zijn, mits er een afweging wordt gemaakt tussen het beschermen en het benutten van de leefomgeving, en de mogelijkheden en beperkingen om maatregelen te nemen.

  3. Het borgen van leefomgevingsaspecten bij zonnepanelen langs de snelweg is maatwerk. Het projectteam stelt voor elk project een set van randvoorwaarden op voor leefomgevingsaspecten. Deze set bestaat uit een combinatie van algemene randvoorwaarden én locatie specifieke eisen.

  4. In alle fasen van het project is aandacht nodig voor leefomgevingsaspecten. In de verkenningsfase ontwikkelt het projectteam bijvoorbeeld de randvoorwaarden voor het opstellen van ontwerpvarianten. In de planfase vindt er nader onderzoek plaats naar de leefomgevingsaspecten van de voorkeursvariant en werkt het projectteam de definitieve set met randvoorwaarden uit. De betrokken gemeenten en/of provincie leggen de randvoorwaarden voor de leefomgeving uiteindelijk vast in het inpassingsplan of in de omgevingsvergunning. Winst voor de leefomgeving stopt niet bij de realisatie van een project. Ook de exploitatiefase biedt kansen voor de leefomgeving, door er aandacht aan te besteden bij het beheer.

Kennis en lessen zonneparken op water

Door in het ontwerp van het park rekening te houden met voldoende ruimte tussen de panelen en om het park heen, kan de natuurwaarde van het water behouden blijven. Voldoende lichtinval op het wateroppervlak tussen de panelen is van belang voor de waterkwaliteit en het waterleven. Voldoende ruimte rondom het zonnepark biedt ruimte voor watervogels en voor het foerageren van vleermuizen.

Image