Image

In het pilotprogramma is ervaring opgedaan met de gefaseerde en projectmatige voorbereiding van de realisatie van energieprojecten op rijksgronden. Projectmatig voorbereiden houdt in dat het beoogde resultaat planmatig en beheerst wordt bereikt. Bij iedere projectfase horen eigen activiteiten, doorlooptijden en eindproducten. Na afloop van elke fase besluit de stuurgroep van het project of en hoe het project verder gaat. In onderstaand schema staan de verschillende fasen beschreven.

Image

3. Lessen Gefaseerde aanpak projecten

Meer info over de gefaseerde aanpak: link werkwijze

Lessen gefaseerde aanpak projecten:

  1. De gefaseerde aanpak blijkt goed toepasbaar in de projecten. Het is belangrijk om bij de faseovergangen afspraken te maken over de activiteiten en producten van de vervolgfase en over de bijdragen die de verschillende projectpartners hier aan gaan leveren.

  2. Het is niet haalbaar om met één standaardaanpak te werken voor alle OER-projecten, met uniforme activiteiten en op te leveren producten per projectfase. De voorbereiding van energieprojecten vraagt om het nodige maatwerk.

In de voorverkenningsfasen van projecten kan wél worden gewerkt met een standaardaanpak, die bestaat uit een overzicht van de te verrichten activiteiten en op te leveren producten. Zie voor meer informatie de tool ‘Wie doet wat in de voorverkenningsfase’. De tool is bedoeld om bij de start van een project met de betrokken gemeenten en provincies te spreken over de inhoud van de voorverkenning, en over de bijdragen die hiervoor nodig zijn van de betrokken gemeenten en provincie.

Image
Image