Image

Foto: Landschapsarchitectenbureau Feddes/Olthof

In de ruimtelijke planprocedure leggen één of meerdere van de verantwoordelijke overheden voor de ruimtelijke ordening de ruimtelijke regels vast, waaraan de energieontwikkelaar zich bij de realisatie van het project moet houden. Er zijn verschillende opties voor de te doorlopen planprocedure. Tijdens de doorlooptijd van het pilotprogramma werd er gebruik gemaakt van het instrumentarium van de Wet Ruimtelijke ordening. Sinds 1 januari 2024 zijn de ruimtelijke planprocedures gewijzigd door de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Image

2. Lessen Toepassen ruimtelijke planprocedures

In de pilotprojecten is gekozen voor één van de volgende opties voor de ruimtelijke procedure:

 • Procedure afwijken Bestemmingsplan (sinds inwerkintreding Omgevingswet: Omgevingsplannen). Gemeenten nemen samen de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke procedure.

 • Procedure Provinciaal Inpassingsplan, PIP (sinds inwerkingtreding Omgevingswet: Projectbesluit). De Provincie neemt de verantwoordelijkheid.

 • Procedure Rijkscoördinatieregeling, RCR (sinds inwerkingtreding Omgevingswet: Projectbesluit). Het Rijk organiseert de ruimtelijke planprocedure. Deze optie heeft niet de voorkeur, omdat het Rijk relatief ver afstaat van de omgeving van het energieproject.

Wat is er in het pilotprogramma geleerd over de toepasbaarheid en aanpak van deze procedures voor energieprojecten op rijksgronden?

Lessen toepassen ruimtelijke procedures:

 1. Neem als projectteam zo vroeg mogelijk in je project, bij voorkeur al in de voorverkenningsfase, samen een besluit over welke organisatie de verantwoordelijkheid gaat dragen voor de ruimtelijke planprocedure.

 2. Houd bij de keuze voor de planprocedure rekening met de volgende voor- en nadelen:

  • Een procedure voor het afwijken van bestemmingsplan kan zich lenen voor projecten met een relatief kleine omvang en een beperkt aantal betrokken gemeenten.

  • Een provinciaal inpassingsplan (PIP) heeft als voordeel dat het goed aansluit bij het ruimtelijke schaalniveau van OER projecten op/nabij snelwegen.

  • De Rijkscoördinatieregeling (RCR) heeft als nadeel dat het Rijk verder afstaat van de omgeving van het project.

Voorbeeld procedure afwijking bestemmingsplan:
Pilotproject Zon langs de A7

Image

Foto: Landschapsarchitectenbureau Feddes/Olthof

Voorbeeld procedure PIP:
Pilot A37

Image

Foto/ontwerp: studio Marco Vermeulen/The Imagineers

Image